Gastouderbureau 4Kids
Corona

Coronavirus: FAQ heropening 11 mei

Vanaf 11 mei mag de gastouderopvang weer volledig plaatsvinden. Deze 'heropening' levert echter de nodige vragen op. Op deze pagina geven wij antwoord op de meest gestelde vragen. Hier vind je alle eerder gestelde vragen m.b.t. het coronavirus.

01 Bestaat er een protocol hoe de opvang zo veilig mogelijk kan plaatsvinden?

Ja, er is een protocol opgesteld. Gastouders en ouders moeten dit protocol goed met elkaar bespreken. Het protocol is gericht op gastouders die in eigen huis opvangen. Werken jullie volgens de regeling Dienstverlening aan Huis en wordt er in het huis van de ouders opgevangen? Pas het protocol dan zo goed mogelijk toe op jullie situatie.

Klik hier om het protocol te downloaden.

02 Kunnen kinderen met een langdurige verkoudheid naar de gastouder?

Het RIVM heeft een handreiking gepubliceerd hoe te handelen bij kinderen met langdurige verkoudheid:

Als de klachten van een kind als herkenbaar onveranderd passen bij een reeds bestaande aandoening (zoals hooikoorts of astma) mag het kind naar de opvang. Bij verandering van het klachtenpatroon of bij het ontstaan van nieuwe klachten naast het bekende klachtenpatroon blijft het kind thuis tot deze nieuwe klachten voorbij zijn of het bekende klachtenpatroon is teruggekeerd.

Zo nodig beoordeelt een aan de GGD verbonden jeugdarts of arts infectieziektebestrijding de situatie van het individuele kind, in overleg met ouders, kinderopvang en eventueel de huisarts of behandelend arts. Bij twijfel over de oorzaak van de klachten kan het kind getest worden om COVID-19 uit te sluiten of aan te tonen.

Bij een kind met nieuw ontstane milde klachten, die langer dan een week aanhouden, kan er overwogen worden een test uit te voeren als dit consequenties heeft voor de opvang.

03 Hoe kan het beste worden omgegaan met kinderen die weer moeten wennen?

De gastouder en de kinderen hebben elkaar ruim acht weken niet gezien. Zeker voor jonge, maar ook voor oudere kinderen is dat echt heel lang en kan het weer flink wennen zijn. Alsof ze voor het eerst bij de gastouder komen. In de PDF ‘Opnieuw wennen’ staan tips hoe gastouders zich zo goed mogelijk kunt voorbereiden op de heropening en hoe de gastkinderen goed kunnen worden begeleidt. Naast de PDF ‘Opnieuw wennen’ hebben wij een vragenlijst gemaakt. Deze vragenlijst kunnen jullie gebruiken als leidraad/hulpmiddel om met elkaar in gesprek te gaan. Zo zijn jullie alvast op de hoogte van elkaars situatie.

Klik hier om de PDF 'Opnieuw wennen' te downloaden.
Klik hier om de vragenlijst te downloaden.

04 Is de gastouderopvang weer open voor alle leeftijden? Dus ook voor BSO?

Ja, de gastouderopvang mag weer volledig plaatsvinden voor kinderen van 0 t/m 12 jaar.

05 Kunnen gastouders zich laten testen op het coronavirus?

Ja, iedereen met milde klachten die mogelijk duiden op het coronavirus, kan bellen naar het nummer 0800-1202 om een afspraak te maken voor een test bij de GGD. Het nummer is gratis en zeven dagen per week bereikbaar van 08.00 uur tot 20.00 uur. Voor het afnemen van de testen hebben GGD’en ruim 80 teststraten door het hele land ingericht. Kijk op deze pagina voor meer informatie over het testen.

06 Wat als een gastouder positief getest wordt?

Word je als gastouder positief getest op corona? Neem dan contact met ons op. Je moet tenminste 7 dagen thuisblijven en uitzieken. Als daarna de klachten ook tenminste 24 uur helemaal weg zijn, dan mag je weer aan het werk.

COVID-19 is een meldingsplichtige ziekte in het kader van de Wet publieke gezondheid. Het laboratorium dat de infectie vaststelt zorgt voor de melding bij de GGD. Bij alle patiënten met een bevestigde coronavirusinfectie doet de GGD bron- en contactonderzoek. De GGD vraagt dan aan de patiënt met wie hij/zij precies contact heeft gehad in de besmettelijke periode en neemt zo nodig maatregelen om verdere verspreiding tegen te gaan.

Huisgenoten van een COVID-19-patiënt moeten tot 14 dagen na het laatste contact met de patiënt in thuisquarantaine blijven. Dat is omdat zij tot 14 dagen na het laatste contact nog ziek kunnen worden. Welke maatregelen precies genomen moeten worden m.b.t. de opvang is afhankelijk van de omstandigheden en wordt bepaald door de GGD. De GGD neemt daarover contact op met de gastouder of het gastouderbureau.

07 Over welke periode geldt de compensatieregeling van de eigen bijdrage van ouders? En wanneer wordt de compensatie uitbetaald?

Ouders krijgen hun eigen bijdrage vergoed in de periode vanaf 16 maart tot 8 juni. De Belastingdienst/ Toeslagen geeft de hoogte van het bedrag en de betaalgegevens door aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB keert het bedrag rond 8 juli in één keer rechtstreeks uit op de rekening waarop de ouders de kinderopvangtoeslag ontvangen en stuurt hen een brief met een berekening van de vergoeding. Dit gaat automatisch en hier hoeven de ouders niets voor te doen.

Website SVB
Op svb.nl/nl/vergoeding-kinderopvang kunnen ouders informatie vinden over de vergoeding, de wijze waarop het bedrag wordt berekend en wat ouders kunnen doen als ze het niet eens zijn met het bedrag. Daarnaast geeft de website een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden.

Compensatie boven het max. toeslagtarief
De compensatieregeling voor het bedrag boven het maximaal toeslagtarief is op 11 mei komen te vervallen. De uitwerking hiervan lezen gastouders hier en lezen ouders hier.

08 Het deel boven het maximaal uurtarief na 11 mei: loopt dat deel van de compensatie nog door?

Nee, de compensatie van de eigen bijdrage van ouders boven het maximaal uurtarief voor gastouderopvang vervalt. De opvang gaat immers in zijn geheel weer open.

09 Ik wil geen compensatie van mijn kosten; hoe kan ik aangeven dat ik hier vanaf zie?

Vanaf 15 juni staat de berekening van de volledige compensatie in Mijn 4Kids. 4Kids zal sowieso haar deel compenseren. Van compensatie door je gastouder kun je afzien. Vanaf 15 juni is hiervoor in Mijn 4Kids een tool beschikbaar. In deze tool geef je t.z.t. door dat je niet gecompenseerd wil worden door je gastouder.

10 Tot hoe lang loopt de noodopvang door?

De (gratis) noodopvang voor kinderen van wie één van de ouders in een cruciale beroepsgroep werkt en kwetsbare kinderen stopt op 8 juni. Vanaf 8 juni is er alleen noodopvang in avonden, nachten en in het weekend voor ouders die werken in de zorg

Noodopvang tot 8 juni
Doordat de reguliere opvang weer is begonnen wordt het voor gastouders moeilijker om extra noodopvang te kunnen bieden. Heb je extra noodopvang nodig en kan je gastouder deze niet in de huidige uren bieden? Neem dan contact op met ons team relatiebeheer. Voor noodopvang kan eventueel ook contact opgenomen worden met de gemeente. De gemeente is verantwoordelijk voor de noodopvang in jouw regio.

11 Ik ben ouder, ik heb noodopvang nodig maar mijn gastouder heeft geen plek, hoe gaat dit?

Kan je gastouder geen extra uren noodopvang bieden? Neem dan contact op met het team relatiebeheer. Zij zullen je helpen contact te leggen met de gemeente. De gemeente is verantwoordelijk voor de noodopvang in jouw regio.

12 Ik ben gastouder en wil extra uren noodopvang bieden, hoe gaat dit?

De noodopvang wordt vanaf 11 mei 2020 niet meer volledig met gesloten beurzen uitgevoerd. Dat kan ook niet, omdat gastouderopvang weer regulier open is. Daarom is de financiering van de noodopvang bij de gemeenten belegd. Het Rijk heeft hiervoor middelen gereserveerd voor gemeenten. Er wordt nog uitgewerkt hoe en wanneer dit geld beschikbaar wordt gesteld.

Welke kosten worden door gemeenten gefinancierd?
Als er noodopvang nodig is en die kan door de huidige gastouder geboden (bijvoorbeeld omdat er toch een aantal kinderen niet komt) dan vindt die noodopvang nog met gesloten beurzen plaats.

Heeft de gastouder geen plek meer voor extra noodopvang binnen reguliere uren want alle kinderen komen? Maar nog wel plek binnen de kindratio? Dan kan de gastouder bellen met 4Kids. Bij de gemeente kan gecheckt worden of de gastouder extra uren mag schrijven voor noodopvang (gefaciliteerd door de gemeente) of dat de betreffende gemeente de noodopvang centraal regelt bij bijvoorbeeld een kinderdagverblijf.

13 Als er meer vraag dan plek is voor noodopvang, hoe kan de gastouder dan kiezen wie ze wel en niet een plek biedt?

  1. De groep reguliere kinderen wordt als eerste een opvangplek geboden.
  2. Wanneer er op deze momenten ook noodopvang voor kinderen van ouders met cruciale beroepen kan worden geboden, dan gaan kinderen van ouders die beiden een cruciaal beroep hebben voor op kinderen van ouders waarvan er één een cruciaal beroep heeft. Noodopvang kan worden geboden, mits de voorgeschreven groepsgrootte en -samenstelling aan de eisen blijft voldoen.
  3. Als er geen noodopvang aangeboden kan worden, dan neemt de ouder contact op met het team relatiebeheer. Zij zullen helpen contact te leggen met de gemeente. De gemeente is verantwoordelijk voor de noodopvang in de regio.

14 Wat als er meer opvanguren nodig zijn dan in het contract is afgesproken?

Gaat het om noodopvang?
Dan is deze gratis, mits de gastouder deze opvang kan verlenen. Voor schoolgaande kinderen kan eventueel gekeken worden naar school. Is er geen ruimte op school of bij de eigen gastouder? Dan moet er een vervangende gastouder gezocht worden of contact opgenomen met de gemeente.

Gaat het niet om noodopvang?
Gaat het niet om noodopvang en kan de gastouder de extra uren opvangen? Dan betreft het een contractuitbreiding en moeten de extra afgenomen uren 'gewoon' betaald worden. Over deze uren krijg je kinderopvangtoeslag als de uren aan de normale toeslagcriteria voldoen. De eigen bijdrage voor contracturen die in zijn gegaan na 6 april wordt niet gecompenseerd.

15 Wat als de ouder een vervangende gastouder nodig heeft?

Als het noodzakelijk is kan er een vervangende gastouder gezocht worden. Neem hiervoor contact op met ons team Relatiebeheer. Zodra er een vervangende gastouder is, krijgt deze 'vervangende' gastouder betaald en de 'huidige' gastouder krijgt dan niet meer betaald. Een gastouder krijgt namelijk alleen doorbetaald als de ouder de uren ook blijft betalen. Dit betekent voor de ouder een nieuw contract met de vervangende gastouder en de wijziging moet worden doorgegeven aan de Belastingdienst.

Uitzondering 1: Is er sprake van noodopvang? Dan is de opvang gratis en hoeven er geen wijzigingen doorgegeven worden aan de Belastingdienst. Er zal een vervangende gastouder gevonden moeten worden die ruimte heeft en die deze gratis opvang kan bieden. Wordt er niemand gevonden? Dan moet er contact opgenomen worden met de betreffende gemeente. De gemeente is verantwoordelijk voor de noodopvang.

Uitzondering 2: Is er sprake van Dienstverlening aan Huis en wordt het contract opgezegd? Dan moet er gedurende de opzegtermijn doorbetaald worden en is er nadien sprake van een transitievergoeding.

16 Wat als de gastouder tijdelijk ziek is en geen opvang kan verlenen?

Als een gastouder tijdelijk ziek is, adviseren we de ouder om de gastouder te blijven betalen en zelf tijdelijk voor andere opvang te zorgen. Ouders werken zelf nog veel thuis en worden tevens grotendeels gecompenseerd. Bij opvangproblemen kan de ouder contact opnemen met het team relatiebeheer.

17 Wat als de gastouder in een risicogroep valt en geen opvang kan/wil verlenen?

Ook als de gastouder in een risicogroep valt en geen opvang kan/wil verlenen, adviseren wij de ouder om de gastouder door te betalen (zie de vraag over ziekte). Echter zal deze situatie veel langer duren. Gastouders in een risicogroep (volgens het RIVM) worden niet verplicht om te werken. De gastouder moet zelf het risico afwegen.

Een gastouder aan huis die werkt met een contract dat valt onder de regeling Dienstverlening Aan Huis en geen opvang aan kan bieden doordat hij/zij zelf ziek is, heeft recht op 6 weken doorbetaling, conform de regeling Dienstverlening Aan Huis.

Ontstaan er problemen voor de ouder of de gastouder? Neem dan contact op met ons team Relatiebeheer.

18 Ik ben gastouder en zwanger, mag ik opvangen?

In het protocol gastouderopvang wordt, momenteel geadviseerd de opvang te stoppen vanaf de 28e week van de zwangerschap.

De achterliggende gedachte is: COVID-19 is een luchtweginfectie. Vooralsnog lijken zwangeren geen verhoogd risico te hebben om geïnfecteerd te worden. Er is ook – voor zover bekend – geen verhoogde kans op een miskraam of aangeboren afwijking door infectie. Echter het ziekteverloop zou ernstiger kunnen verlopen. Redenen hiervoor zijn het optreden van koorts en het risico op het ontstaan van complicaties zoals een longontsteking. Dit geldt met name vanaf 28 weken van de zwangerschap, vanwege de groeiende buik met als gevolg verkleining van de longcapaciteit.

Zolang je jezelf preventief aan alle hygiëneprotocollen en social distancing kan houden, kan je doorwerken. Het is van belang dat je, in goed overleg en met gezond verstand, dient te bekijken hoe je veilig en gezond je werk kan blijven uitvoeren. Bij vragen of twijfels: neem contact op met huisarts en/of verloskundige.

Het is een individuele situatie waarbij een ieder andere omstandigheden heeft. Denk goed na en neem geen risico met je eigen gezondheid en die van je kind. Het dringende advies is om in ieder geval 6 weken voor de uitgerekende bevallingsdatum te stoppen.

19 Wat gebeurt er met mijn inkomen als ik geen opvang kan aanbieden?

De regering heeft een aantal steunmaatregelen in het leven geroepen, onder andere voor ZZP-ers.

20 Mag een gastouder kinderen per auto vervoeren?

Ja, kinderen tot en met 12 jaar mogen door iemand anders dan de eigen ouders per auto vervoerd worden.

21 Gaat mijn EHAK cursus wel door?

Vanaf 15 juni mogen er weer praktijkcursussen Eerste Hulp aan Kinderen worden aangeboden met maximaal 8 deelnemers. Alle cursussen t/m 15 juni worden geannuleerd. Daarnaast mogen voorlopig alleen de blended cursussen (online + praktijk) worden aangeboden. Heb je na 15 juni een klassikale cursus ingepland staan? Dan ontvang je van ons bericht dat het is omgezet naar een blended cursus. Je ontvangt een vouchercode voor het online deel van de cursus. Het online gedeelte moet zijn afgerond voordat je mag deelnemen aan het praktijkgedeelte.

22 Vinden er vanaf 11 mei weer reguliere inspecties plaats?

De algemene richtlijn is nog steeds ‘werk zoveel mogelijk thuis’. Gevolg hiervan is dat reguliere inspecties en/of huisbezoeken van houders of bemiddelingsmedewerkers van een gastouderbureau nog niet op de reguliere wijze kunnen plaatsvinden.

24 Kunnen gastouders nieuwe opvangcontracten sluiten?

Ja, dat is mogelijk. Vanaf 11 mei is de gastouderopvang voor 100% open en werkt alles weer conform de situatie van voor 16 maart jl. Gastouders en ouders kunnen onderling een contract afsluiten.

Wil je starten als nieuwe gastouder bij 4Kids? Neem dan contact met ons op. Wij zullen het verzoek bij de betreffende gemeente voorleggen of alle procedures in gang kunnen worden gezet. Het blijft op dit moment nog maatwerk en het verschilt per gemeente/GGD.

25 Ik heb een flexibel contract, hoe registreer ik mijn uren?

Bekijk en overleg samen met de (gast)ouder welke afspraken hierover gemaakt zijn. Hierbij kan bijvoorbeeld gekeken worden naar het minimum aantal uren, naar de afgesproken uren voor de betreffende maand en de afspraken die onderling zijn gemaakt.

26 Ik neem inmiddels meer contracturen af dan mijn contract op 6 april vermeldde. Word ik hiervoor wel gecompenseerd?

Extra contracturen die ingaan na 6 april worden niet gecompenseerd. Wanneer het gaat om extra uren in verband met noodopvang worden de kosten daarvan niet in rekening gebracht.

27 Mijn inkomsten zijn sterk gedaald. Welke gevolgen heeft dit voor mijn compensatie?

Wij vragen u in dit geval om uw gegevens bij de Belastingdienst/ Toeslagen te wijzigen, dat kan via mijntoeslagen.nl. Vanaf de eerste dag van de volgende maand krijgt u dan een hoger bedrag aan kinderopvang toeslag en daalt uw eigen bijdrage evenredig.

28 Ik werk thuis en werk minder uren. Heeft dit gevolgen voor mijn kinderopvangtoeslag, die immers is gebaseerd op het aantal uur dat ik werk?

Nee, dit heeft geen gevolgen voor deze periode. Je hoeft daarom geen wijzigingen door te geven aan de Belastingdienst.

29 Ik ben werkloos geworden, wat betekent dit voor de opvang?

Je hoeft de opvang niet direct op te zeggen. Je behoudt nog drie maanden het recht op de kinderopvangtoeslag.

30 Mijn kind is net 4 jaar geworden maar kan pas met ingang van het nieuwe schooljaar naar school. Kan mijn kind langer in de opvang blijven?

Ja, de reguliere regels zijn hier van toepassing. Tot en met 4 jaar mag je kind naar de dagopvang. Als de gastouder ruimte heeft, rekening houdende met de max. kind ratio en de samenstelling van de groep, is dit geen probleem.

31 Mijn vraag staat er niet tussen, wat nu?

Veel vragen worden beantwoord in het protocol voor gastouderopvang. Staat het antwoord op jouw vraag ook daar niet in? Neem dan contact met ons op door te bellen naar 0572-341000 of te mailen naar info@4kids.nl.