4Kids

UPDATE 15 mei 2020
Op moment van schrijven van was nog niet bekend dat de opvang op 11 mei weer zou starten. Inmiddels is besloten om vanaf 15 juni de compensatie over de gehele periode 16 maart tot 11 mei in één keer af te handelen. Dit in tegenstelling tot wat in deze brief staat beschreven.

Beste ouder,

Afgelopen vrijdag hebben wij je bericht dat de compensatieregeling van de eigen bijdrage voor ouders met kinderopvangtoeslag bekend is geworden. In dit bericht lichten we de uitwerking van de regeling toe, lees je wat we van je vragen en wat je van ons kunt verwachten. De informatie in dit bericht betreft de volgende punten:

 • Woord vooraf
 • Goed om te weten
 • Compensatie door de overheid van eigen bijdrage tot € 6,27
 • Compensatie door 4Kids van eigen bijdrage boven € 6,27
 • Compensatie door gastouder van eigen bijdrage boven € 6,27
 • Compensatie bij overeenkomst Regeling Dienstverlening aan Huis
 • Wanneer moet je nu al actie ondernemen richting de Belastingdienst?
 • Ontvang je geen kinderopvangtoeslag?
 • Advies van ouders en gastouders

Woord vooraf
Deze crisis en de bijbehorende maatregelen hebben ons allemaal overrompeld. Je hebt als ouder mogelijk ondervonden dat je van de ene op de andere dag je kind(eren) niet meer naar de opvang kon brengen als je moest werken, veelal vanuit huis. Misschien heb je wel heel veel overuren gemaakt als zorgverlener of in een andere beroepsgroep. Gastouders hebben waar nodig nog kinderen opgevangen, soms zelfs heel veel meer uren dan gebruikelijk. Wij zijn jou, ook namens je gastouder, zeer erkentelijk voor het continueren van de opvang en het doorbetalen hiervan gedurende deze periode. Dankzij jou is je gastouder verzekerd van een inkomen. Het belang hiervan mag je niet onderschatten!

Goed om te weten
Om te begrijpen hoe de compensatieregeling in elkaar steekt, leggen we eerst drie begrippen aan je uit: het gemiddelde uurtarief per kind, het maximale toeslagtarief en de eigen bijdrage.

 • Het gemiddelde uurtarief per kind
  Dit is het uurtarief per kind dat je gemiddeld betaalt aan je gastouder en 4Kids samen voor de opvang en begeleiding.
 • Het maximale toeslagtarief
  De overheid stelt ieder jaar een maximaal uurtarief vast waarover je kinderopvangtoeslag krijgt. Dit heet het maximale toeslagtarief. Het maximale toeslagtarief is in 2020 vastgesteld op € 6,27 per kind per uur. Tot aan het maximale toeslagtarief krijg je een inkomensafhankelijk percentage kinderopvangtoeslag.
 • Eigen bijdrage
  Het deel van het gemiddelde uurtarief per kind dat niet door de kinderopvangtoeslag wordt gedekt, komt voor jouw eigen rekening. Dit heet de eigen bijdrage.

Compensatie door de overheid van eigen bijdrage tot € 6,27
Tijdens deze crisisperiode compenseert de overheid jouw eigen bijdrage per uur tot het maximale toeslagtarief. Ook als je gemiddelde uurtarief per kind lager ligt dan € 6,27 compenseert de overheid tot € 6,27 per uur.

Om jouw eigen bijdrage te berekenen, gebruikt de Belastingdienst gegevens van jou (aantal uren, het inkomen) die op 6 april jongstleden bij de Belastingdienst bekend waren. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) zal de eigen bijdrage namens de Belastingdienst in juni of juli automatisch aan je uitkeren. Hier hoef je niets voor te doen.

Het terug te ontvangen bedrag zal waarschijnlijk niet precies aansluiten bij je daadwerkelijke eigen bijdrage tot € 6,27. Je actuele uren of inkomen kunnen namelijk afwijken van de gegevens die op 6 april bij de Belastingdienst bekend waren. Om je niet de dupe te laten worden van deze snelle handelswijze, komt er een herzieningsprocedure. Als je een te kleine eigen bijdrage vergoed krijgt, kun je te zijner tijd een herziening aanvragen. Zodra er meer over deze procedure bekend is, zullen we je hierover informeren. Ook zullen we je helpen om uit te rekenen of je voldoende gecompenseerd bent en indien nodig ondersteunen bij het indienen van een herzieningsverzoek.

Compensatie door 4Kids van eigen bijdrage boven € 6,27
4Kids gaat uiteraard de bureaukosten naar rato aan jou compenseren. Dit gebeurt voor de periode over 16 maart tot en met 30 april automatisch in de loop van mei. Naar rato betekent dat wij het deel van de eigen bijdrage boven € 6,27 vergoeden wat door onze bureaukosten veroorzaakt wordt.

Compensatie door gastouder van eigen bijdrage boven € 6,27
Of je jouw eigen bijdrage boven de € 6,27 per kind per uur van je gastouder kan terugvragen is afhankelijk van je situatie. Ook is hier vooraf geen juridische zekerheid over te geven. Daarom willen we jou en je gastouder het volgende adviseren:

Is jouw inkomen als gevolg van de coronacrisis niet aanzienlijk gewijzigd? Dan vragen wij je om geen compensatie van je gastouder te verlangen. Zo blijft ieders inkomen gelijk, ondanks de crisis. Je kinderopvangkosten dalen wel, omdat de overheid de eigen bijdrage tot en met € 6,27 compenseert en, voor het bedrag daarboven, 4Kids jouw bureaukosten naar rato vergoedt.

Is jouw inkomen fors gedaald of zijn er andere bijzondere omstandigheden? Ga dan in gesprek met je gastouder. Je kunt je gastouder verzoeken zijn/haar gedeelte boven het maximale toeslagtarief terug te betalen.

Het maximaal terug te vorderen bedrag over de periode van 16 maart tot en met 30 april gaan wij voor je uitrekenen en is tussen 15 en 20 mei terug te vinden in Mijn 4Kids. We geven je dan in Mijn 4Kids de mogelijkheid om het bedrag in zijn geheel of gedeeltelijk terug te vragen van je gastouder. We zullen je hier voor die tijd aan herinneren.

Op 20 mei logt je gastouder in voor een overzicht van de teruggevraagde opvangvergoeding(en) van alle ouders. Je gastouder kan zo zien wat de totale financiĆ«le impact is en de verzoeken accorderen, dan wel afwijzen. Indien je gastouder vóór 25 mei niets invult, gaat het systeem ervan uit dat de terugbetaling akkoord is. Komen jullie er samen niet uit, of wil je advies? Dan staan wij uiteraard met raad en daad klaar.

Voor de maand mei start er 15 juni een nieuwe ronde terugbetalingen voor het gedeelte boven het maximale toeslagtarief.

Compensatie bij overeenkomst Regeling Dienstverlening aan Huis
Heb je met je gastouder een overeenkomst gesloten conform de Regeling Dienstverlening aan Huis? Dan geldt het bovenstaande niet en kun je van je gastouder geen compensatie vragen voor het gedeelte boven het maximale toeslagtarief van € 6,27. Jullie hebben namelijk een arbeidsovereenkomst gesloten en daarmee ben je onder deze omstandigheden verplicht om het loon van de gastouder door te betalen. De overheid compenseert wel haar deel en ook 4Kids compenseert wel het deel van de bureaukosten boven de € 6,27, zoals hierboven beschreven.

Wanneer moet je nu al actie ondernemen richting de Belastingdienst?
Je moet actie ondernemen wanneer jouw inkomen daalt, of een andere situatie in je gezin verandert. Geef dit zo spoedig mogelijk aan de Belastingdienst door via mijntoeslagen.nl.

Ontvang je geen kinderopvangtoeslag?
Op dit moment is nog niet duidelijk of er compensatie mogelijk is voor ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen en de kosten voor kinderopvang volledig zelf betalen. De overheid onderzoekt de mogelijkheden en zal hier later op terugkomen. In een eerder stadium gaf de overheid aan alle ouders te compenseren. Wij gaan er vanuit dat dit in een later stadium alsnog wordt opgelost. De Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK) heeft een online vragenlijst opgesteld om in kaart te brengen om hoeveel ouders het gaat, om zo de compensatieregeling te helpen vormgeven.

Advies van ouders en gastouders
De afgelopen dagen hebben we uitvoerig overlegd met de leden van de oudercommissie en de klankbordgroep gastouders. Wij zijn hen zeer dankbaar voor het meedenken en het zoeken naar een zo goed mogelijke oplossing voor alle partijen. Wij zijn dan ook zeer blij dat zij allen achter de inhoud van dit bericht staan.

Wij danken jou, mede namens onze gastouders, voor de steun en het begrip in deze lastige tijden. Heb je vragen en/of opmerkingen over de compensatieregeling? Bel of mail ons gerust: 0572- 341000 / info@4kids.nl.

Met vriendelijke groet,

Sebastiaan Dekkers
Algemeen directeur

4Kids B.V. | 0572-341000 | info@4kids.nl | www.4kids.nl
KvK 05076692 | BTW NL819661193B01 | IBAN NL52 RABO 0102 0668 84