Gastouderbureau 4Kids
Become a childminder
This page is not available in your language and is displayed in Dutch.

Veel gestelde vragen

Op deze pagina vindt u een overzicht van veel gestelde vragen.

01 Welke risico's loop ik als ouder als ik bij een failliet gastouderbureau blijf?

Wanneer u als ouder aangesloten blijft bij een failliet gastouderbureau, blijft u contractueel verplicht om bureaukosten en opvangvergoeding te betalen. U kunt daarom beter zo spoedig mogelijk opzeggen met behulp van de opzeggingsbrief. Een voorbeeld hiervan vindt u in de speciale overstapmap die u bij ons kunt opvragen.

Geld dat u overmaakt aan een failliet gastouderbureau valt in de failliete boedel. Indien dit opvangvergoeding betreft en u geen garantie heeft van de curator dat hij dit doorbetaalt, dan is de kans klein dat uw gastouder deze nog ontvangt. U kunt daarom de betaling van de opvangvergoeding het beste via een ander gastouderbureau laten lopen.

Zorg dat u de machtiging voor automatische incasso, voorzover u deze hebt afgegeven aan het failliete gastouderbureau, schriftelijk beëindigt. Dan houdt u controle over wat u betaalt.

Zorg ervoor dat de kinderopvangtoeslag weer op uw eigen rekening wordt gestort voor zover dat nu door Belastingdienst/Toeslagen op de bankrekening van uw failliete gastouderbureau wordt gestort.

Download tevens alle facturen die u hebt ontvangen van het gastouderbureau van uw persoonlijke deel van de website van uw gastouderbureau.

02 Welk aanbod doet 4Kids mij als ik overstap?

Wanneer u eenmaal bent overgestapt verwachten wij dat u tevreden zult zijn over onze dienstverlening en dit nog lange tijd zult blijven. Daarom kunnen we u het volgende scherpe aanbod doen als u overstapt:

1. De gastouder ontvangt een eenmalige overstapvergoeding van € 50 (dit geldt niet voor invalgastouders en achterwachten) (maximaal 1 gastouder per ouder).
2. De eerste maand betaalt de ouder geen bureaukosten aan 4Kids.
3. Hierna betaalt de ouder maandelijks de lage bureaukosten: € 56 voor het eerste kind, € 37 voor het tweede kind, € 30 voor het derde kind. Alle andere kinderen uit het gezin worden gratis begeleid.
4. De gastouder ontvangt minimaal een opvangvergoeding van € 4,55 per kind per uur.
5. De afspraken die u reeds met elkaar gemaakt hebt in de koppelingsovereenkomst bij uw oude gastouderbureau blijven intact.

03 Ik ontvang nog geen toeslag over 2013, wat moet ik doen?

Heeft u nog geen kinderopvangtoeslag ontvangen over 2013? Dan dient u zo spoedig mogelijk te controleren of de Belastingdienst wel een aanvraag van u in behandeling heeft. Als dit niet zo is, dient u alsnog zo spoedig mogelijk kinderopvangtoeslag voor 2013 aan te vragen! U kunt kinderopvangtoeslag namelijk maar tot 1 maand terug aanvragen. U kunt via Mijn Toeslagen op www.toeslagen.nl controleren of de Belastingdienst een aanvraag van u in behandeling heeft.

Vanaf 1 februari 2013 kunt u geen kinderopvangtoeslag meer aanvragen voor 2012.

04 Wanneer kan ik de aangifte inkomstenbelasting 2012 indienen bij de Belastingdienst?

In principe kunt u uw aangifte over 2012 tot 1 april 2013 indienen. Wanneer u bij de Belastingdienst uitstel aanvraagt voor de aangifte inkomstenbelasting en deze ook krijgt, dan kunt u aangifte doen tot 1 augustus 2013. Wilt u dat de Belastingdienst al zoveel mogelijk gegevens vooraf invult in uw aangifteprogramma? Download het aangifteprogramma dan pas na 1 maart 2013.

05 Wat moet ik doen om over te stappen naar 4Kids?

1. U zegt de overeenkomst met uw huidige gastouderbureau op en u beëindigt een eventuele incassomachtiging die u aan uw huidige gastouderbureau hebt afgegeven.
2. U controleert op www.toeslagen.nl het bankrekeningnummer waar de Belastingdienst de kinderopvangtoeslag maandelijks naar overmaakt en wijzigt dit zonodig in uw eigen bankrekeningnummer.
3. U dient eventuele vorderingen in bij de curator.
4. U vult dit inschrijfformulier in en stapt over naar 4Kids.

Brieven voor stap 1 en 3 vindt u in de overstapmap die u heeft ontvangen, of bij ons kunt opvragen.

06 Tot wanneer kan ik de definitieve wijziging kinderopvangtoeslag 2012 doorgeven aan de Belastingdienst?

Het is verstandig de definitieve wijziging kinderopvangtoeslag 2012 zo snel mogelijk door te geven. Gebruik hierbij de handleiding Definitieve Wijziging Kinderopvangtoeslag 2013.
Heeft u nog geen kinderopvangtoeslag over 2013 aangevraagd? Doe dat dan zo snel mogelijk. U kunt namelijk alleen nog kinderopvangtoeslag krijgen vanaf de maand waarin u de toeslag aanvraagt en voor de maand ervoor.

08 Per wanneer kan ik overstappen naar 4Kids?

Per direct. De betaling van uw gastouder loopt vanaf deze maand dan ook via 4Kids. Op deze manier voorkomt u dat u een opvangvergoeding overmaakt aan het failliete gastouderbureau en dat dit geld in de failliete boedel verdwijnt in plaats van op de bankrekening van uw gastouder. Laat in dat geval de overeenkomst met uw failliete gastouderbureau ook per direct eindigen.
 

09 Ik heb de definitieve wijziging doorgegeven, hoe lang duurt het voordat ik een definitieve beschikking krijg van de Belastingdienst?

De Belastingdienst beoordeelt in 2013 of het werkelijke inkomen over 2012 overeenkomt met het geschatte inkomen en of is voldaan aan de overige voorwaarden. U ontvangt automatisch een definitieve beschikking. In deze beschikking staat het definitieve bedrag aan toeslag waarop u recht heeft. De verzending van de definitieve beschikking start waarschijnlijk in de zomer van 2013. De datum waarop uw definitieve beschikking wordt vastgesteld is afhankelijk van het moment waarop uw inkomen door de Belastingdienst wordt vastgesteld. Er bestaat een kans dat de Belastingdienst nog aanvullende informatie (zoals een kopie van de jaaropgave) bij u opvraagt voordat de definitieve beschikking wordt vastgesteld.

10 Wanneer ontvang ik mijn jaaropgave 2012 van 4Kids?

Begin februari 2013 ontvangt u de jaaropgave 2012 thuis.

11 Ik heb bij mijn huidige gastouderbureau een opzegtermijn, moet ik nu dubbele bureaukosten betalen?

Nee. Een kinderopvangorganisatie mag op basis van artikel 7:408 Burgerlijk Wetboek geen opzegtermijn hanteren. U kunt tegen deze opzegtermijn bezwaar maken.

Een speciale opzeggingsbrief, waarmee u op de kortst mogelijke termijn de overeenkomst met uw gastouderbureau kunt beëindigen, kunt u vinden in de speciale overstapmap die u bij ons kunt opvragen.

Zodra u uren registreert bij uw failliete gastouderbureau maakt het gastouderbureau een factuur en heeft u een betalingsverplichting voor de opvangvergoeding. Registreer geen uren voordat u een schriftelijke garantie en een zekerheidsstelling hebt van de curator dat uw gastouderbureau de opvangvergoeding doorbetaalt aan uw gastouder.

13 Kan ik kosten aftrekken van de inkomsten, zodat ik de belastingdruk kan verlagen?

Ja, dit kan. U kunt kosten die u gemaakt hebt onder bepaalde voorwaarden aftrekken van uw inkomsten. De Belastingdienst heeft voor gastouders een speciaal document gemaakt met informatie over het doen van aangifte en het aftrekken van kosten als gastouder.

NB. U dient van alle opgevoerde kosten betalingsbewijzen te bewaren, zodat u bij een eventuele controle van de Belastingdienst kunt aantonen dat u deze kosten ook daadwerkelijk hebt gemaakt.

14 De kinderopvangtoeslag laat ik als ouder door de belastingdienst overmaken aan mijn failliete gastouderbureau. Kan ik dit terugkrijgen?

Dit geld krijgt u waarschijnlijk niet terug van de curator. U kunt met een speciale brief uw vordering indienen bij de curator. Deze brief vindt u in de overstapmap. Zorg er voor dat u zo spoedig mogelijk het bankrekeningnummer wijzigt waarop de belastingdienst de kinderopvangtoeslag stort (via www.toeslagen.nl).

15 Wanneer ontvang ik mijn jaaropgave 2012 van 4Kids?

Begin februari 2013 ontvangt u de jaaropgave 2012 thuis.

16 Ik heb in 2012 een deel van mijn opbrengsten terug geschonken aan (de ouders van) mijn gastkinderen, kan dit belastingvrij?

Ja, dit kan. Of er schenkingsrecht verschuldigd was in 2012 hangt af van de situatie. (De ouders van) uw gastkinderen hoeven pas schenkingsrecht te betalen als zij in een periode van één kalenderjaar meer dan € 2.012 krijgen geschonken door dezelfde persoon of diens partner. Als de schenking van hun eigen ouder(s) afkomstig is, is het bedrag hoger. Hun ouder(s) mogen hen jaarlijks € 5.030 belastingvrij schenken. Kinderen tussen de 18 en 35 jaar oud mogen zelfs eenmalig € 24.144 of € 50.300 belastingvrij van hun ouders ontvangen. Handige links over schenken vindt u hieronder:
- Informatie over schenken
- Rekenhulp Schenkbelasting van de Belastingdienst

17 Ik heb als ouder een factuur met opvangvergoeding betaald aan het failliete gastouderbureau. Mijn gastouder heeft nog niet betaald gekregen. Wanneer ontvangt mijn gastouder dit geld?

Uw gastouder ontvangt dit geld waarschijnlijk niet van de curator. Omdat het gastouderbureau het bedrag niet heeft doorgestort aan de gastouder kan de ouder de opvangvergoeding terugvorderen van de curator. Dit kan de ouder doen met een speicale brief die u in de overstapmap vindt.

De gastouder kan tegelijkertijd ook een vordering indienen bij de curator voor het geld dat zij nog tegoed heeft van het failliete gastouderbureau. De brif waarmee hij/zij dit kan doen, vindt u in de overstapmap.

18 Ik heb gebruik gemaakt van meerdere kinderopvanginstellingen, hoe geef ik de definitieve wijziging door?

Mijn toeslagen staat toe dat u de kosten en uren van meerdere vormen van kinderopvang doorgeeft.

19 Op de jaaropgave staat een bedrag dat ik nog niet ontvangen heb van de ouder. Moet ik dit toch opgeven?

U geeft als inkomsten altijd het bedrag op dat op uw jaaropgave staat bij totaalbedrag. Als u een deel van dit bedrag nog niet heeft ontvangen van de ouder, dan mag u onder voorwaarden dit bedrag weer aftrekken als kosten. Of dit voor u ook geldt, hangt af van uw verwachting dit bedrag alsnog te krijgen. Betreft het bijvoorbeeld opvangvergoeding over de maand december en betaalt de ouder anders altijd netjes, dan kunt u ervan uitgaan dat u dit bedrag ook spoedig krijgt. U kunt het dan niet aftrekken.

Betreft het echter opvangvergoeding van langer geleden en is het maar de vraag of u het bedrag nog krijgt? Dan geeft u het bedrag dat u nog niet gehad heeft op als kosten onder vermelding van "Afschrijving dubieuze debiteuren". Ontvangt u het geld in de toekomst alsnog, dan moet u het bij de daaropvolgende aangifte wederom opgeven als alsnog ontvangen inkomsten.

20 Krijg ik nog een jaaropgave?

Dit is onzeker. Download zo spoedig mogelijk alle facturen die uw failliete gastouderbureau aan u heeft uitgebracht van uw persoonlijke pagina op de betreffende website.

Zorg ervoor dat u de jaaropgave zo spoedig mogelijk ontvangt. Hoe langer het duurt, hoe kleiner de kans dat deze nog komt en u uw recht op kinderopvangtoeslag kunt bewijzen.

21 Ik word werkloos hoe lang heb ik nog recht op kinderopvangtoeslag?

Als u stopt met werken, ontslag krijgt of uw onderneming beëindigt, heeft nog drie maanden recht op kinderopvangtoeslag. Daarbij wordt uitgegaan van het aantal gewerkte uren in de maand voordat het dienstverband eindigt.

Als u binnen drie maanden een opleiding, een re-integratietraject of een inburgeringscursus gaat volgen, kunt u voor die (studie)periode maximaal 230 uur per maand per kind aan toeslag krijgen.

Het recht op kinderopvangtoeslag stopt als u drie maanden na het einde van het dienstverband nog werkloos bent. U kunt ook daarna nog een vergoeding krijgen voor kinderopvang. Dat is het geval als er in de periode voor het ontslag minder uren zijn afgenomen dan het aantal uren waar de minst werkende ouder recht op had.

22 Kan ik gebruik maken van de ondernemersfaciliteiten van de Belastingdienst?

U kunt alleen gebruik maken van de ondernemersfaciliteiten van de Belastingdienst als u door de Belastingdienst bent aangemerkt als ondernemer. De Belastingdienst baseert haar oordeel op een aantal voorwaarden, waaronder:

  • U dient minimaal 1.225 uur per jaar in uw eigen onderneming te werken
  • U dient zelfstandig contracten met klanten aan te gaan (u voldoet hieraan indien u gebruik maakt van de overeenkomsten van 4Kids)
  • U dient meerdere ouders als klant te hebben

Denkt u aan de criteria te voldoen, dan kunt u zich aanmelden als startende ondernemer bij de Kamer van Koophandel.

23 Hoeveel kinderopvangtoeslag kan ik krijgen?

Als u wilt weten hoeveel kinderopvangtoeslag u kunt krijgen, dan kunt u deze proefberekening maken op www.toeslagen.nl

24 Ik heb een andere vraag over de jaaropgave of het idee dat mijn jaaropgave niet klopt, wat moet ik doen?

U kunt contact met ons opnemen via telefoonnummer 0572 341000 of e-mailen naar info@4kids.nl. Wij zullen u dan persoonlijk verder helpen.

25 Ik heb een andere vraag over het jaaroverzicht of het idee dat mijn jaaroverzicht niet klopt, wat moet ik doen?

U kunt contact met ons opnemen via telefoonnummer 0572 341000 of e-mailen naar info@4kids.nl. Wij zullen u dan persoonlijk verder helpen.